Ανακοινώσεις
Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:

 • Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring).
 • Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών

 

Ωφελούμενοι:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών,
 • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών.

 

Η Δράση παρέχει:

Στην επιχείρηση:

 • Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος
 • Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση
 • Χωρίς κανένα περιορισμό για συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα
 • Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος (14 μήνες x 300,00 €), για τις επιχειρήσεις που μετά την πάροδο των 5 μηνών, επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση
 • Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς

 

Στον Άνεργο/η:

 • Σύγχρονη κατάρτιση 80 ωρών, σύμφωνα με επιλογή του/της και σε συνάφεια με επαγγελματικές προτιμήσεις
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης
 • Απασχόληση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα διάρκειας 5 μηνών
 • Αμοιβή 460,00 € για κάθε μήνα απασχόλησης (για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 • Αμοιβή 400,00 € για κάθε μήνα απασχόλησης (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης, με μερική επιδότηση.

 


ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VOUCHER ΝΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ VOUCHER ΝΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ VOUCHER ΝΕΟΙ