Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ως κύρια δραστηριότητά μας, παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα (Νέος Επενδυτικός Νόμος, Προγράμματα και Δράσεις χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, Interreg, Jessica, Black Sea Cross Border Cooperation, MED, South East Europe, Europaid, Daphne). Διενεργούμε μελέτες σκοπιμότητες και αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων.

Το Αναπτυξιακό Κ.Ε.Κ. Θράκης, με το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό του, μεγιστοποιεί τη δυνατότητά σας να ενταχθείτε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που σας ταιριάζει, είτε πρόκειται για νέα επιχείρηση, είτε για υφιστάμενη επιχείρηση, είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Εξειδικευόμαστε στην άρτια και σωστή αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και των χαρακτηριστικών των πελατών, σε σχέση με το εκάστοτε επενδυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του.

 • Προαξιολόγηση και εκτίμηση βαθμολογίας που μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του επενδυτή-φορέα της επένδυσης και των κριτηρίων του εκάστοτε προγράμματος.

 • Σύνταξη και Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (ηλεκτρονική υποβολή στο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα καθώς και κατάθεση έντυπου φακέλου).

 • Καθοδήγηση των πελατών μας κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου, με μεθοδικότητα ώστε να ολοκληρώνεται η επένδυση στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της, με τη μέγιστη απορρόφηση επιδότησης ΕΣΠΑ και την καλύτερη χρηματοροή για την επιχείρησή τους.

 • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.

 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.

 • Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού έργου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους επιχορήγησης.

Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Κ.Ε.Κ. Θράκης, εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα φορέων και οργανισμών. Η λειτουργία του συνίσταται σε ένα σύνολο σύνθετων δραστηριοτήτων και βασίζεται στο σωστό προγραμματισμό των επιμέρους ενεργειών σύμφωνα με αυστηρά προκαθορισμένους στόχους και περιορισμούς, σε επίπεδο οικονομικό, χρονικό και διοικητικό. Επιπλέον δραστηριοποιούμαστε στην Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Λειτουργία Εξειδικευμένων Συστημάτων Πληροφορικής, τα οποία βασίζονται σε προϊόντα λογισμικού κορυφαίων κατασκευαστών με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, αφορούν:

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Αξιολόγησης ενταγμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων Εθνικής & Ευρωπαϊκής εμβέλειας

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την Σχεδίαση, Ωρίμανση, Υλοποίηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο Περιφερειακών & Τομεακών Προγραμμάτων, καθώς και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Interreg IV/IPA/V-A, Life, Med, Erasmus +, BalkanMed, Adrion, Horizon 2020 κ.α.)

 • Υποστήριξη της έναρξης και της λειτουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

 • Ανάπτυξη συστημάτων ή/και την επικαιροποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην χρήση, εκμετάλλευση και ολοκλήρωση εφαρμογών πληροφορικής

 • Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων

 • Εκπαίδευση στην χρήση και εφαρμογή προϊόντων πληροφορικής

Επιπλέον, ασχολούμαστε με έργα Εκπαίδευσης – Κατάρτισης στελεχών μεγάλων Οργανισμών του Δημοσίου και Εταιριών του Ιδιωτικού Τομέα είτε μέσω Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης (επιδοτούμενης ή μη) και προγραμμάτων ΛΑΕΚ, είτε μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Erasmus +, Leonardo Da Vinci, Interreg, Urban κλπ).

Διαθέτοντας ήδη μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση του προσωπικού και του στελεχιακού δυναμικού Επιχειρήσεων, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Εκπαιδευτικά Προγράμματα τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα επιχειρηματικής δράσης της σύγχρονης Επιχείρησης, αλλά και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των επιχειρήσεων ή των οργανισμών με χρήση σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, ειδικών ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, συστημάτων αξιολόγησης, κλπ.