Τμήμα Μελετών και Διαχείρισης Έργων

Ασχολούμαστε με την Εκπόνηση Μελετών και την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των έργων. Συντονίζουμε όλες τις διαδικασίες του έργου, από τη χρηματοδότηση και την ένταξη μέχρι την τελική τους αξιολόγηση, προσδοκώντας πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αναλυτικότερα, ασχολούμαστε με την εκπόνηση:

  • Μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας για όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνικών Μελετών, Αναπτυξιακών Μελετών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, Μελετών αποτύπωσης αναγκών πληροφοριακών συστημάτων, Κλαδικών Μελετών, Μελετών Εισαγωγής νέων Προϊόντων σε Αγορές, καθώς και Μελετών μοναδιαίου κόστους

  • Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Επενδυτικών Σχεδίων, Στρατηγικών & Επιχειρησιακών Σχεδίων και Ειδικών Επιχειρηματικών Σχεδίων για την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας.