Βιογραφικό Σημείωμα

Η Λελητσούδη Αναστασία είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακά στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και στα «Χρηματοοικονομικά» και Διδακτορικό στα «Χρηματοοικονομικά και Logistics».Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και στη συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων και εργαζομένων, στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ειδικότερα στο σχεδιασμό και στη διαχείριση Εθνικών και Διακρατικών Έργων – Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, INTERREG, ERASMUS).Διατελεί χρέη διευθύντριας του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Κ.Ε.Κ ΘΡΑΚΗΣ» Κέντρου Εκπαίδευσης και Δια Βίου μάθησης Επιπέδου ΙΙ (Κ.Δ.Β.Μ 2), ενώ παράλληλα εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με αντικείμενο τις Υπηρεσίες Υποστήριξης επιχειρήσεων, για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της άνω των 20 ετών επαγγελματικής της εμπειρίας, κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της, είναι η υποστήριξη ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) και Διαχείρισης, Τελικών Δικαιούχων διαφόρων χρηματοδοτικών πλαισίων στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων, τα οποία εντάσσονται σε εθνικά και Eυρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα [ΕΣΠΑ – (ΠΕΠ, ΕΠΑΝΕΚ κτλ.), IΝTERREG, URBACT, MED, ENI, ERASMUS PLUS κτλ.]. Στο πλαίσιο αυτό, εργάζεται για την εκπόνηση σχετικών μελετών (επιχειρησιακά σχέδια, ωρίμανση έργων, τεχνικά δελτία έργων, τεχνικές προδιαγραφές, τεύχη προκήρυξης διαγωνισμών, μελέτες σκοπιμότητας, τεχνικοοικονομικές μελέτες κτλ.).

Επίσης συμμετέχει και η ίδια σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (εταίρος Αναπτ. Συμπράξεων σε ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ κτλ).Κύρια πελατειακή της βάση, είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Ομοσπονδίες, Σωματεία, ΜΚΟ, καθώς και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.Ανάμεσα στις εκπαιδεύσεις που έχει λάβει, συμπεριλαμβάνονται η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ, η πιστοποίηση της ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO), καθώς και αυτή της Υπεύθυνης Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Τέλος, είναι πολύ καλή γνώστης της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας, καθώς και των εφαρμογών πληροφορικής Word, Excel, Internet, Power Point, Access, MS Project, σε εξειδικευμένο επίπεδο.