Ανακοινώσεις
Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

 

Το πρόγραμμα αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών:

 • 12.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ-Παν/μιων Εξωτερικού)
 • 18.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Λυκείου, ΙΕΚ)

Οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Το πρόγραμμα παρέχει:

 • Θεωρητική Κατάρτιση 80 ώρες με τις επαγγελματικές προτιμήσεις και επιλογές του νέου
 • Απασχόληση – Εργασιακή εμπειρία 450 ώρες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 • Αμοιβή 2.550 € για τους Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Αμοιβή 2.280 € για τους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Τμηματική καταβολή αμοιβής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με το κίνητρο της επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, σε συνδυασμό με καθοδήγηση, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

Κριτήρια μοριοδότησης:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακού οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 • Η μη ένταξη νέων σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας.

voucher


documentsΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19696

documentsΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 21216

documentsΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 21683

documentsΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22330

documentsΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22371

documentsΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22611

documentsΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24291


espa    eye    aad