Ανακοινώσεις

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών…

Posted by on Jul 6, 2016 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών…

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών…

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

 

Το πρόγραμμα αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών:

  • 12.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ-Παν/μιων Εξωτερικού)
  • 18.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Λυκείου, ΙΕΚ)

Οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 
(more…)

Voucher για ανέργους 18 ως 24 ετών…

Posted by on Jul 6, 2016 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Voucher για ανέργους 18 ως 24 ετών…

Voucher για ανέργους 18 ως 24 ετών…

Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

 

Το πρόγραμμα αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών:

  • 3.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)
  • 9.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ)

Οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 
(more…)

Voucher ανέργων αποφοίτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι

Posted by on Sep 28, 2015 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Voucher ανέργων αποφοίτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι

Voucher ανέργων αποφοίτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα αφορά 7.000 ανέργους αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών και παρέχει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώση θεμάτων αγοράς απασχόλησης, σύνταξης βιογραφικού και ανάπτυξη δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

(more…)

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας στον κλάδο του τουρισμού

Posted by on Apr 25, 2014 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας στον κλάδο του τουρισμού

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας στον κλάδο του τουρισμού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 193

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Εξυπηρέτηση πελατών» απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης και στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων (more…)

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους

Posted by on Oct 31, 2013 in Ανακοινώσεις | Comments Off on Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

(more…)